Algemene voorwaarden The Dutch Dive Academy opleidingen, diensten en services.
(Deze voorwaarden gelden vanaf 01-01-2011)

Definities
1.1. Afnemer/deelnemer/klant/cursist: degene die materialen bestelt en/of opleidingen en/of reizen boekt bij The Dutch Dive Academy.
Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij The Dutch Dive Academy.
2.2. Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door The Dutch Dive Academy.
2.3. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
2.4. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.5. Indien de klant eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor The Dutch Dive Academy niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.7. Indien The Dutch Dive Academy niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Dutch Dive Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.8. Voor het clublidmaatschap en/of deelname aan activiteiten bij The Dutch Dive Academy, gelden de “algemene voorwaarden duikclub The Dutch Dive Academy” .
Boekingen en overeenkomsten
3.1. The Dutch Dive Academy neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd.
3.2. Mondelinge overeenkomsten gelden slechts als deze door The Dutch Dive Academy schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Bij het boeken van een opleiding door een klant, zal The Dutch Dive Academy binnen 10 dagen na boeking een schriftelijke bevestiging per mail sturen met als bijlage een factuur, een Medische verklaring en een verklaring Standaards gedragsregels voor veilig duiken, verklaring van begrip, en in sommige gevallen de Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid
3.4. De medische verklaring en de verklaring standaards gedragsregels voor veilig duiken verklaring van begrip en indien nodig de Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid dienen uiterlijk bij aanvang van de opleiding ondertekend te worden overhandigd. Indien op een of meerdere vragen van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van de cursus een verklaring van een arts te worden overlegd. Zie ook artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden.
3.5. Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur aan The Dutch Dive Academy worden gemeld.
3.6.Eventuele verzendkosten worden op de factuur opgenomen.
3.7.Voor vragen of onduidelijkheden over boekingen dient schriftelijk contact te worden opgenomen met The Dutch Dive Academy:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
3.8. The Dutch Dive Academy is ten alle tijden gerechtigd zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst of boeking aan te gaan.
Prijzen en Betalingen
4.1. Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en type- en/of drukfouten.
4.2. Alle prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van wijzigingen in BTW tarieven, of andere overheidsbelastingen.
4.3. De factuur dient in euro’s en binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
4.4. Na ontvangst van het factuurbedrag, worden aan de deelnemer de opleidingsmaterialen toegezonden.
4.5. Deelnemers die aanmelden binnen 6 weken voor aanvang van de geboekte opleiding, dienen het factuurbedrag per direct over te maken.
4.6. Betalingen dienen altijd voor aanvang van de opleiding door The Dutch Dive Academy ontvangen te zijn.
4.7. The Dutch Dive Academy houdt zich het recht voor om door te late betaling de opleiding uit te stellen of te annuleren zonder dat daarvoor een vergoeding aan de klant verschuldigd is. Indien een opleiding door te late betaling wordt geannuleerd vervalt hiermee niet de plicht om tot betaling van de factuur over te gaan.
4.8. Alle kosten, zowel in als buiten rechte welke voortvloeien uit een te late betaling zijn voor rekening van de klant.
Verzekering
5.1. The Dutch Dive Academy adviseert aan een ieder die aan een opleiding deelneemt een bijpassende verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.
5.2. The Dutch Dive Academy accepteert nimmer aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van dergelijke verzekering.
Uitvoering van de overeenkomst
6.1. The Dutch Dive Academy verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst op de overeengekomen datum, tenzij sprake is van overmacht zoals beschreven in artikel 7.
6.2. De deelnemer verplicht zich op de overeengekomen datum en tijdstip aanwezig te zijn bij de door The Dutch Dive Academy aangegeven locatie, tenzij anders overeengekomen.
6.3. De deelnemer verplicht zich verder om bij het begin van de opleiding de medische verklaring, de verklaring omtrent de duikgedragsregels en indien noodzakelijk een verklaring van een arts te overleggen.
6.4. De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren.
6.5. Het ontbreken van een onder 6.3 genoemde verklaring leidt tot uitstel van de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer wordt hiervoor een bedrag van € 100,- in rekening gebracht.
Overmacht
7.1. Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van The Dutch Dive Academy bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van The Dutch Dive Academy. Daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoeringsrisico’s.
Wijziging van de datum van opleiding door de deelnemer
8.1. Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij of zij aan de opleiding deelneemt.
8.2. The Dutch Dive Academy zal, voor zover mogelijk, aan een verzoek tot wijziging tegemoetkomen en de deelnemer daarover schriftelijk informeren. Als The Dutch Dive Academy aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt, gelden de volgende voorwaarden:
8.2.1. The Dutch Dive Academy brengt de deelnemer 10% wijzigingskosten in rekening, gebaseerd op de verkoopprijs van de opleiding.
8.2.2. Als The Dutch Dive Academy niet aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt of kan komen, gelden de volgende voorwaarden:
8.2.2.1. De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren.
8.2.2.2. Als de deelnemer kiest voor annuleren, is artikel 10 van toepassing.
8.2.2.3. Bij het uitblijven van een schriftelijke reactie van de deelnemer op het antwoord van The Dutch Dive Academy op het verzoek, zijn de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten.
Wijziging van de datum van opleiding door The Dutch Dive Academy
9.1. The Dutch Dive Academy kan ten alle tijden data van opleidingen eenzijdig wijzigen, zonder overleg met de klant en zonder dat daartoe enige financiële vergoeding verlangd kan worden, in de volgende gevallen:
9.1.1. Als het uitvoeren van de opleiding op dat tijdstip/die datum/die plaats in strijd is met de Algemene Standards van de opleidingsinstanties volgens welke The Dutch Dive Academy haar opleidingen verzorgd.
9.1.2. Als door externe invloeden het geven van de opleiding, of het behalen van de opleidingsvereisten niet mogelijk is of bemoeilijkt wordt.
9.1.3. Als naar het inzicht van de Instructeur zich onredelijk risico’s voordoen voor (één van de) cursisten, hemzelf, zijn assistent(-en) of derden.
9.1.4. Als door de Instructeur op dat moment de deelnemer niet in staat geacht wordt de opleidingsdoelen te halen.
9.1.5. Als de klant niet de aan hem opgegeven voorbereidingen gedaan heeft, of het aan hem opgegeven huiswerk niet gemaakt heeft.
9.1.6. Als de klant een dusdanig slechte score behaald op een theoretische test dat de daaropvolgende praktijksessie volgens de algemene standards van een der opleidingsorganisaties, volgens welke The Dutch Dive Academy haar opleidingen geeft, niet toegestaan is.
Annulering door de deelnemer
10.1. Annulering is slechts mogelijk indien de deelnemer per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aan The Dutch Dive Academy laat weten af te zien van de overeenkomst. Deze annulering is pas van kracht nadat deze door The Dutch Dive Academy per mail is bevestigd.
10.2. Bij annulering gelden de volgende bepalingen:
10.2.1. Kosteloos annuleren is alleen mogelijk binnen 10 dagen na afsluiten van de overeenkomst.
10.2.2. In de periode tot 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn 50% van de opleidingskosten verschuldigd.
10.2.3. Binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.
10.2.4. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de volledige opleidingskosten verschuldigd.
Annulering door The Dutch Dive Academy
11.1. The Dutch Dive Academy heeft het recht opleidingen te annuleren. The Dutch Dive Academy zal de deelnemer daarover per email berichten, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opleiding.
11.2. The Dutch Dive Academy zal de deelnemer in voorkomende situaties een alternatieve opleidingsdatum aanbieden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal The Dutch Dive Academy het betaalde opleidingsgeld terugstorten.
Het niet afronden van een opleiding in de reguliere tijd
12.1. Indien een kandidaat niet in de regulier gestelde tijd een opleiding af kan ronden zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen vooraf met de kandidaat besproken worden. Deze kosten zullen voor aanvang van de extra lessen betaald moeten worden.
12.2. De cursus moet binnen het jaar na startdatum zijn afgerond.
Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens de opleiding
13.1. De deelnemer verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid aan de dag te leggen ten aanzien van de door The Dutch Dive Academy voor de opleiding ter beschikking gestelde materialen.
13.2. Bij verlies of diefstal worden de kosten van de materialen door The Dutch Dive Academy bij de deelnemer in rekening gebracht.
13.3. Indien materialen defect raken zal The Dutch Dive Academy pas de kosten daarvan in rekening brengen bij de deelnemer, nadat zij heeft vastgesteld dat het defect raken het gevolg is van onzorgvuldig handelen dat de deelnemer kan worden verweten.
Aansprakelijkheid
14.1. Aan alle vormen van duiken, dus ook opleidingen zijn risico’s verbonden. De klant wordt geacht bekend te zijn met deze risico’s en deze ook te aanvaarden. Door het ondertekenen van de “Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid” geeft de klant hier blijk van. The Dutch Dive Academy en/of haar medewerkers/stagiaires/ingehuurde freelancers of vrijwilligers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke door de klant of derden geleden wordt, voorvloeiend uit de risico’s die logischerwijs verbonden zijn met het uitoefenen van de duiksport.
14.2. Bij het niet nakomen van haar verplichtingen door The Dutch Dive Academy, zal het te verhalen schadebedrag nooit hoger zijn dan het originele factuurbedrag. The Dutch Dive Academy zal nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
14.3 The Dutch Dive Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
14.3.1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van een opleiding of het gebruik maken van de faciliteiten van The Dutch Dive Academy en/of het gehuurde zwembad.
14.3.2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de duikschool.
14.4 Deelnemers aan cursussen en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor The Dutch Dive Academy en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.
Vertrouwelijke informatie
15.1. Alle informatie die door de deelnemer aan The Dutch Dive Academy wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor The Dutch Dive Academy en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen of de opleidingsorganisatie hier om vragen.
Klachten
16.1. In geval van een klacht zal de klant ter plaatse en direct het probleem melden bij het management, teneinde The Dutch Dive Academy in staat te stellen dit onmiddellijk op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de klant tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de cursus zijn klacht per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) in te dienen bij The Dutch Dive Academy.
Visueel materiaal
17.1. Indien een deelnemer of degenen die hem of haar vergezellen, op een foto of film staan die gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor The Dutch Dive Academy, wordt diens instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoed, zelfs indien hij of zij op de afbeelding herkenbaar is.
17.2. De klant verleent The Dutch Dive Academy toestemming om verkregen beeldmateriaal uit punt 17.1 kosteloos te gebruiken voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, plaatsing op websites, facebook, flyers of andere door The Dutch Dive Academy gebruikte media.
Verblijf en/of bezoek bij (faciliteiten van) The Dutch Dive Academy
18.1. Tijdens het verblijf bij de faciliteiten van The Dutch Dive Academy dient ten alle tijde gehoor gegeven te worden aan de instructies die gegeven worden door de staf van The Dutch Dive Academy en het betreffende zwembad. Eventuele misstanden zullen door The Dutch Dive Academy direct worden doorgegeven aan het zwembad en/of Politie.
Vindplaats en wijziging voorwaarden
19.1. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar in de winkel van The Dutch Dive Academy.
19.2. Deze voorwaarden zijn ter inzage gepubliceerd op de website van The Dutch Dive Academy. (www.dutchdiveacademy.com)
19.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met The Dutch Dive Academy.
19.4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Kalender

April  2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30