Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januarie 2011.

In wat volgt, vind je de algmene voorwaarden voor het gebruiken van de diensten van DDA, aangeboden door The Dutch Dive Academy, Schootsedijk 44, 5491 VC, Sint-Oedenrode te Nederland en op de markt gebracht onder de naam: dutchdiveacademy.com

Gelieve onze uitgebreide inspanningen om je privacy te beschermen, te respecteren – we hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens.

I. Definities

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst heeft gesloten met Duikschool The Dutch Dive Academy.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Duikschool The Dutch Dive Academy en een Klant op grond waarvan Duikschool The Dutch Dive Academy aan de Klant een Product of Producten levert.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Product: de producten en diensten van Duikschool The Dutch Dive Academy die in het kader van de Overeenkomst met de Klant aan de Klant worden aangeboden.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Dutch Dive Academy, voor de uitvoering waarvan door The Dutch Dive Academy derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van The Dutch Dive Academy en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. The Dutch Dive Academy en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien The Dutch Dive Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Dutch Dive Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

II. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle aanbiedingen van Duikschool The Dutch Dive Academy.
Duikschool The Dutch Dive Academy heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Duikschool The Dutch Dive Academy zal daarbij de redelijke belangen van de Klanten in acht nemen.
De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Duikschool The Dutch Dive Academy op haar website of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
Indien een Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de Klant het recht de door hem of haar gesloten Overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient te geschieden door middel van een brief aan Duikschool The Dutch Dive Academy, Schootsedijk 44, 5491 VC Sint Oedenrode.
Blijft een Klant gebruik maken van Duikschool The Dutch Dive Academy Producten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de Klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de Overeenkomst van kracht.

III. Inschrijving Kamer van Koophandel

Duikschool The Dutch Dive Academy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Einhoven onder nummer 17168278.

IV. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Duikschool The Dutch Dive Academy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Duikschool The Dutch Dive Academy aangegeven. Duikschool The Dutch Dive Academy is gerechtigd om periodiek te factureren.

Cursusgelden moet binnen de vermelde betalingstermijn volledig worden betaald, tenzij anders overeengekomen. Bij deelbetalingen dienen deze op de daarvoor overeengekomen momenten plaats te vinden.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Duikschool The Dutch Dive Academy heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Duikschool The Dutch Dive Academy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Duikschool The Dutch Dive Academy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Duikschool The Dutch Dive Academy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

Indien blijkt dat de cursist door fysieke beperkingen niet in staat is om de opleiding af te maken, kan een deel van het cursusgeld worden terugbetaald afhankleijke van de situatie en moment in het opleidingstraject. De hoogte van deze restitutie wordt bepaald door Duikschool The Dutch Dive Academy. Word om andere reden de cursus afgebroken dan is dit voor eigen rekening en zal GEEN restitutie plaats vinden. Mocht er een deelbetaling overeengekomen zijn dan verplicht u zich tot het blijven betalen van de deelbetalingen ondanks dat u op eigen initiatief de cursus heeft afgebroken.

V. Prijzen

De op de internetsite of elders vermeldde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

VI. Uitleen boeken en ander lesmaterialen

In overleg kan voor sommige cursussen boek en of andere lesmaterialen worden geleend voor een voorafovereengekomen periode. Hiervoor moet mogelijkerwijs een borg worden betaald.
Als het inbruikleenzijnde materialen en of boek niet binnen de voorgenoemde termijn wordt geretourneerd, of de materialen wordt beschadigd gertourneerd, dan wordt de verkoopprijs van de materialen van de borg afgetrokken dan wel de nog verdere kosten gefactureerd aan de wederpartij. De Klant mag het beschadigde exemplaar dan behouden.

VII.Opkomstverplichting

De Klant is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden. Indien hij te laat, of helemaal niet, komt opdagen, behoudt Duikschool The Dutch Dive Academy zich het recht voor de Klant voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Duikschool The Dutch Dive Academy.

De Klant bepaalt, nadat de hoogte van de kosten aan hem zijn medegedeeld, of hij/ zij opteert voor beïndiging van de cursus of voor bijbetaling.
Bij beïndiging van de cursus krijgt de Klant een 'referal' mee waarop vermeld staat welke delen van de cursus hij/zij reeds met succes voltooid heeft.

VIII.Vervoer

De Klant is zelf verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en van de door hem

gebruikte materialen van en naar de lokatie waar de theorie en de praktijk wordt gedoceerd.

Mocht de Klant me reizen met The Dutch Dive Academy dan ontlaat hem/haar dat niet van verplichting en verantwoordelijkheden welk verbonden zijn aan het het gebruik van materialen en diensten van The Dutch Dive Academy.

IX.Verantwoordelijk gebruikt materiaal

De Klant is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door Duikschool The Dutch Dive Academy is verstrekt om te gaan.
Wanneer er desondanks toch spullen kwijtraken of beschadigd raken, worden de kosten van de schade naar redelijkheid op de Klant verhaald.

X. Registratie en Evenementen

Wanneer je registreert als deelnemen (hierna naar gerefereerd als "deelnemer") accepteer je de hierna volgende voorwaarden voor het gebruik van The Dutch Dive Academy. The Dutch Dive Academy voert zijn diensten uit onder zowel verschillende domeinen van topniveau, als verschillende subdomeinen en aliassen van deze domeinen. Alle websites waarop The Dutch Dive Academy zijn diensten voorziet worden hierna benoemd als "The Dutch Dive Academy-websites". Deze voorwaarden zullen de contractuele relatie tussen de deelnemer en The Dutch Dive Academy beheersen, ongeacht The Dutch Dive Academy-website waarop de deelnemer is geregistreerd of ingelogd. Om de diensten van The Dutch Dive Academy te gebruiken moet de deelnemer op leeftijd zijn.

1. Onderwerp

1.1 Geregistreerde deelnemers van The Dutch Dive Academy-websites organiseren evenementen. The Dutch Dive Academy heeft het recht om een kost aan te rekenen voor specifieke diensten. In dit geval accepteert de deelnemer zijn betalingsverplichtingen voor het gebruik van specifieke diensten door op een bepaalde knop te klikken.

1.2 Elk gebruik van de diensten en inhoud die aangeboden wordt op The Dutch Dive Academy-websites, die buiten het gebruik van opties staan die voorzien worden door The Dutch Dive Academy, vereisen het geschreven akkoord van The Dutch Dive Academy.

1.3 T The Dutch Dive Academy zal enkel die data en/of informatie, die door de deelnemer wordt voorzien, vrijgeven voor ander gebruik indien de data en/of informatie geen wetten of voorwaarden overtreden. The Dutch Dive Academy is gerechtigd om illegale of verboden data en/of informatie te verwijderen van The Dutch Dive Academy-websites zonder voorafgaande verwittiging aan de deelnemer.

1.4 De deelnemer erkent en aanvaardt dat het technisch onmogelijk is om 100% beschikbaarheid van The Dutch Dive Academy-websites te verlangen. The Dutch Dive Academy zal desalniettemin trachten om The Dutch Dive Academy-websites beschikbaar te houden zonder interruptie. Evenementen die gerelateerd zijn aan onderhouds-, veiligheids- of capaciteitsvereisten, en/of evenementen die buiten de controle van The Dutch Dive Academy liggen (bv. Onderbrekingen in publieke communicatienetwerken, stroomonderbrekingen etc.), kunnen resulteren in korte storingen of tijdelijke onderbrekingen van de diensten die voorzien worden op The Dutch Dive Academy-websites.

2. Registratie, representatie en garanties bij registratie

2.1 De deelnemer garandeert dat alle data die de deelnemer voorziet voor registratie accuraat is.

2.2 De deelnemer garandeert dat hij of zij van een gerechtigde leeftijd is op het moment van registratie.

2.3 De deelnemer zal zonodig een paswoord kiezen bij registratie. De deelnemer is verplicht het paswoord geheim te houden. The Dutch Dive Academy zal het paswoord niet doorgeven aan een derde partij en The Dutch Dive Academy zal het wachtwoord van de deelnemer op geen enkel ogenblik vragen.

2.4 Elke deelnemer is ertoe gerechtigd om slechts eenmaal bij The Dutch Dive Academy te registreren, en de deelnemer mag slechts 1 deelnemersprofiel opstellen.

2.5 Het is technisch onmogelijk voor The Dutch Dive Academy om met zekerheid te bepalen of een bij The Dutch Dive Academy geregistreerde deelnemer de deelnemer is die hij beweert te zijn. Daarom draagt The Dutch Dive Academy niet de verantwoordelijkheid van de werkelijke identiteit van een deelnemer. Elke deelnemer is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de actuele identiteit van een andere deelnemer.

3. Verplichtingen van de deelnemer

3.1 De deelnemer is verplicht,

3.1.1 om enkel werkelijke en niet misleidende verklaringen af te leggen in het deelnemersprofiel en in de communicatie met andere deelnemers.

3.1.2 om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en om alle rechten van 3e partijen te respecteren. In het bijzonder mag de deelnemer geen (i) beledigende of lasterlijke inhoud gebruiken, los van het feit of deze inhoud gericht is op een andere deelnemer of The Dutch Dive Academy personeel of andere bedrijven, (ii) pornografische materialen of andere inhoud gebruiken, die de van toepassing zijnde wetgeving overtreden voor de bescherming van minderjarigen; noch adverteren of promoten, aanbieden of verdelen van (een)pornografisch product(en) of producten die niet voldoen aan enige van toepassing zijnde wet met betrekking tot de bescherming van minderjarigen, (iii) hindering zijn voor een andere deelnemer zonder reden (in het bijzonder met betrekking tot spam) ((cf. §7 van de German Unfair Competition Act), (iv) bij wet beschermde inhoud (bv. Copyright, handelsmerk, patent, utility patent, of octrooiwetten) gebruiken, adverteren, promoten, aanbieden of verdelen van bepaalde goederen of diensten die bij wet beschermd zijn, (v) commerciële praktijken beschouwd als oneerlijke concurrentie gebruiken, inclusief progressieve klantenwerving praktijken (zoals kettingdistributie systemen, multilevel verkoop of piramideverkoop).

3.1.3 om zich te onthouden van het verrichten van een van de volgende vervelende acties, zelfs als ze geen schending van toepasselijke wetten vormen: kettingbrieven versturen; het uitvoeren, adverteren, promoten van enige vorm van structurele distributiemetingen (zoals multilevel marketing of multilevel netwerk marketing) of het communiceren op enige insinuerende of seksuele wijze (suggestief of expliciet).

3.2 De deelnemer is verhinderd om het volgende te doen: het aanwenden van mechanismen, software of scripts tijdens het gebruiken van de The Dutch Dive Academy-websites. De deelnemer mag echter interfaces of software, voorzien door The Dutch Dive Academy, gebruiken binnen het bereik van de toegelaten diensten op The Dutch Dive Academy-websites. Het blokkeren, overschrijven, wijzigen en kopiëren van inhoud op The Dutch Dive Academy-websites. Bijvoorbeeld, het gebruik van de "Robot/Crawler" zoekmachine technologie is niet vereist voor eigen gebruik van de diensten en is daarom verhinderd. Het verdelen of publiek openbaar maken van de inhoud van The Dutch Dive Academy-websites of een andere deelnemer. Het uitvoeren van acties die de operationaliteit van de The Dutch Dive Academy infrastructuur verhinderen, in het bijzonder acties die de infrastructuur kunnen overladen.

4. Wijzigingen aan de diensten op The Dutch Dive Academy-websites

The Dutch Dive Academy heeft het recht om de diensten aangeboden op de The Dutch Dive Academy-websites te wijzigen en/of om diensten aan te bieden die verschillend zijn van degene die aangeboden zijn op het moment van de registratie van de deelnemer op een bepaald tijdstip, tenzij het onredelijk is voor de deelnemer.

XI Lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap

1. De deelnemer kan het lidmaatschap beëindigen op elk ogenblik zonder reden met inachtneming van de opzegtermijn. De deelnemer mag deze beëindiging kenbaar maken schriftelijk of door het contactformulier te gebruiken dat op elk ogenblik op alle The Dutch Dive Academy-websites staat. Het kenbaar maken van de beëindiging zal de naam, adres gegevens en het e-mail adres omvatten van de deelnemer zoals hij geregistreert is op één van de The Dutch Dive Academy-websites.

2. The Dutch Dive Academy heeft het recht om een lidmaatschap van een deelnemer te beëindigen overeenkomstig de wettelijke vereisten, in het geval van een goede reden ook zonder opzeggingstermijn. Een goede reden is gedefinieerd als een gebeurtenis die het onaanvaardbaar maakt voor The Dutch Dive Academy om verder te gaan met de overeenkomst tot het einde van de opzeggingstermijn, mits het in acht nemen van alle omstandigheden van de individuele zaak en mits het overwegen van de belangen van The Dutch Dive Academy tegenover die van de deelnemer. Een goede reden omvat elk van de volgende gebeurtenissen: wanneer de deelnemer er niet in slaagt om te voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke bepalingen; wanneer de deelnemer een contractuele verplichting overtreedt, in het bijzonder een verplichting die uiteengezet werd in de secties 2 en 3 van deze voorwaarden; wanneer de reputatie van de diensten die aangeboden worden door de The Dutch Dive Academy-websites op substantiële wijze verhinderd wordt door de online aanwezigheid van de deelnemer (wanneer, bijvoorbeeld, na registratie ontdekt wordt dat de deelnemer veroordeeld is geweest voor een criminele misdaad, en als die veroordeling bekend is voor andere deelnemers); wanneer de deelnemer bepaalde gemeenschappen of associaties promoot (of een van hun methoden of activiteiten) die onder toezicht zijn van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de publieke veiligheid of de bescherming van minderjarigen; wanneer de deelnemer schade berokkent aan andere deelnemer(s).

3. In het geval van een goede reden die in overeenstemming is met sectie 5.2 en niettegenstaande het recht van The Dutch Dive Academy om het contract te beëindigen in overeenstemming met sectie 5.2 is The Dutch Dive Academy gerechtigd om: de inhoud gepost door de deelnemer te wissen; een waarschuwing uit te geven of de toegang van de deelnemer tot de diensten op de The Dutch Dive Academy-websites te blokkeren.

XII. Privacy en gegevensbescherming

Op de Overeenkomst, alsmede op alle met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangende handelingen van Duikschool The Dutch Dive Academy is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Gegevensbescherming

1. The Dutch Dive Academy erkent dat alle data voorzien door de deelnemer aan The Dutch Dive Academy van groot belang is voor de deelnemer, en The Dutch Dive Academy zal daarom bijzonder sensitief gevoelig zijn in het behandelen van zulke data. The Dutch Dive Academy dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde legale voorzieningen betreffende gegevensbescherming (Nederlandse Gegevensbescherming Wetten, Europese Gegevensbescherming richtlijnen en alle andere van toepassing zijnde Gegevensbescherming Wetgeving). In het bijzonder, zal The Dutch Dive Academy geen enkele persoonlijke gegevens van de deelnemer doorgeven of blootstellen aan een derde partij zonder toestemming.

2. The Dutch Dive Academy adviseert zijn deelnemers dat gegevens voorzien op The Dutch Dive Academy door deelnemers worden bewaard en verwerkt op een mechanische manier in een formulier dat machinaal kan gelezen worden voor doeleinden die rijzen vanuit de contractuele relatie. Verspreiding van de gegevens aan derde partijen zal enkel voorvallen binnen het bereik van het doel van het contract. The Dutch Dive Academy beklemtoont dat het voldoet aan alle van toepassing zijnde legale voorzieningen betreffende gegevensbescherming, in het bijzonder betreffende het doorgeven van persoonlijke gegevens van de deelnemer aan een derde partij.

3. The Dutch Dive Academy biedt aan elke deelnemer een dienst aan om persoonlijke communicatiegegevens door te geven aan andere deelnemers, gedeeltelijk of in zijn totaliteit respectievelijk om de toegang tot gegevens te ontzeggen. Het doorgeven van data gebeurt op eigen risico.

4. Bij het accepteren van deze termen verklaart de deelnemer: ik ben akkoord

a. Dat The Dutch Dive Academy mijn individueel gerelateerde gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt met als doel het vormen en exploiteren van mijn contractuele relatie met The Dutch Dive Academy. Individueel gerelateerde informatie is inventarisatiegegevens, zoals bv. naam en adres, en gebruiksgegevens, zoals bv. deelnemersnaam, paswoord en ip-adres.

b. Dat The Dutch Dive Academy de gegevens ingevoerd door de deelnemer voorziet aan andere deelnemers. De deelnemer vindt de gegevens voorzien door andere deelnemers aan het begin van zijn of haar registratieproces.

c. Dat de gegevens ingevoerd bij het registratieproces om een speciaal evenement bij te wonen wordt doorgegeven aan de organisator van dit evenement.

d. Dat The Dutch Dive Academy mijn gebruiksgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt door cookies met het doe een user-id te voorzien voor mij. Bv. de cookies worden gebruikt voor een persoonlijke begroeting van elke deelnemer op The Dutch Dive Academy-webstites.

e. Dat The Dutch Dive Academy mijn individueel gerelateerde gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt voor marketing bv. om e-mails te verzenden met algemene informatie of advertenties (nieuwsbrieven). Ik neem ervan acht dat ik de mogelijkheid heb om deze nieuwsbrief stop te zetten op elke moment (zie instructies in de E-mail van de nieuwsbrief).

f. Dat The Dutch Dive Academy, zover als dat het noodzakelijk is in individuele gevallen, toegelaten is om mijn inventarisatiegegevens en gebruiksgegevens te verzamelen, gebruiken en verwerken om illegale acties van de deelnemer te voorkomen.

g. Dat The Dutch Dive Academy toegelaten is om mijn individueel gerelateerde gegevens te verzamelen, gebruiken en verwerken, ook na de beëindiging van mijn lidmaatschap in geval van prioritair misbruik van de The Dutch Dive Academy-websites of in geval van mogelijke illegale acties van de deelnemer.

h. Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant aan derden worden verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn

h1. de gegevens die de Klant op de brevetaanvraag invult. Deze zullen aan de betreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregels van deze instantie vallen;

h2. in een noodgeval waarbij de Klant niet meer beslissingsbekwaam is, zullen eventuele medische gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.

i.Media uitingen; Duikschool The Dutch Dive Academy maakt regelmatig fotos tijdens opleidingen en evenementen, deze worden gebruikt voor onze eigen docmumentatie, reclame uitingen en website. Mocht u het niet op prijs stellen dat afbeeldingen van u als zodanig gebruikt worden dan dient u dit op voorhand kenbaar te maken. Fotos welke redelijkerwijs niet publiekelijk horen te zijn zullen dat door ons ook niet als zodanig worden ingezet. Mocht u achteraf constatern dat in een van onze uitingen (internet of anders) fotos gebruikt worden waar u met dit in gedachte graag toch anders zou zien dan kunt u ons daar van in kennis stellen en zullen wij ons uiterste best doen om deze te verwijderen dan wel niet meer te gebruiken. Dit binnen de grenzen die redelijkwijs van ons verwacht mogen worden.

XIII. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van The Dutch Dive Academy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

The Dutch Dive Academy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is The Dutch Dive Academy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Dutch Dive Academy anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht The Dutch Dive Academy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

XIV. Overmacht

The Dutch Dive Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Duikschool The Dutch Dive Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Dutch Dive Academy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Duikschool The Dutch Dive Academy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Duikschool The Dutch Dive Academy zijn verbintenis had moeten nakomen.

Duikschool The Dutch Dive Academy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien Duikschool The Dutch Dive Academy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Duikschool The Dutch Dive Academy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

XV. Eigendomsvoorbehoud en verantwoording van inhoud

Alle door Duikschool The Dutch Dive Academy in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Duikschool The Dutch Dive Academy totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Duikschool The Dutch Dive Academy gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Door Duikschool The Dutch Dive Academy geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

1. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Duikschool The Dutch Dive Academy veilig te stellen.

2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Duikschool The Dutch Dive Academy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Duikschool The Dutch Dive Academy ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Duikschool The Dutch Dive Academy gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Duikschool The Dutch Dive Academy bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval Duikschool The Dutch Dive Academy zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Duikschool The Dutch Dive Academy en door Duikschool The Dutch Dive Academy aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Duikschool The Dutch Dive Academy zich bevinden en die zaken terug te nemen.

4. Verantwoordelijkheid voor de inhoud, data of andere informatie van de deelnemer

4.1 The Dutch Dive Academy biedt geen garanties of representaties betreffende data en/of informatie voorzien of beschikbaar gesteld door een deelnemer op een van de The Dutch Dive Academy-webistes of op externe websites die eraan gelinkt zijn. In het bijzonder, The Dutch Dive Academy garandeert niet dat de genoemde data en/of informatie waar of accuraat is, of dat een bepaald doel vervult of dient.

4.2 De deelnemer kan activiteiten rapporteren van een andere deelnemer die de van toepassing zijnde wetten en/of deze voorwaarden overtreedt door het contactformulier, dat beschikbaar is op alle The Dutch Dive Academy-websites, te gebruiken.

XVI. Garanties, onderzoek en reclames

De door Duikschool The Dutch Dive Academy te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Duikschool The Dutch Dive Academy kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. (deze termijn van een jaar geld niet voor producten welke een "vluchtig karakter" hebben zoals baterije, accus, zuurstof cellen etc.) Indien de door Duikschool The Dutch Dive Academy verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Duikschool The Dutch Dive Academy, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Duikschool The Dutch Dive Academy geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Duikschool The Dutch Dive Academy te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Duikschool The Dutch Dive Academy in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Duikschool The Dutch Dive Academy in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Duikschool The Dutch Dive Academy de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Duikschool The Dutch Dive Academy, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Duikschool The Dutch Dive Academy te retourneren en de eigendom daarover aan Duikschool The Dutch Dive Academy te verschaffen, tenzij Duikschool The Dutch Dive Academy anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Duikschool The Dutch Dive Academy daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

XVII. Aansprakelijkheid

1. Indien The Dutch Dive Academy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. The Dutch Dive Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Dutch Dive Academy is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. The Dutch Dive Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Dutch Dive Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Dutch Dive Academy toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. The Dutch Dive Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien The Dutch Dive Academy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Dutch Dive Academy beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van The Dutch Dive Academy is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Dutch Dive Academy of zijn leidinggevende ondergeschikten.

XVIII. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens The Dutch Dive Academy en de door The Dutch Dive Academy bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij The Dutch Dive Academy van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

XIX. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

XX. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart The Dutch Dive Academy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan The Dutch Dive Academy toerekenbaar is.

2. Indien The Dutch Dive Academy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden The Dutch Dive Academy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Dutch Dive Academy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Dutch Dive Academy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

XXI. Intellectuele eigendom

1. The Dutch Dive Academy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. The Dutch Dive Academy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

XXII Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Dutch Dive Academy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

XXII Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze termen en amendementen hierbij moeten geschreven zijn alvorens ze gelding zijn. Geen tweede overeenkomsten bestaan en de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met The Dutch Dive Academy is van toepassing. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

2. The Dutch Dive Academy behoudt zich het recht om deze termen op elk moment te amenderen, zonder gegeven redenen, tenzij een amendement onredelijk is voor de deelnemer. Als deze deelnemer geen bezwaar maakt tegen de toepassing van de herziene termen binnen 2 weken nadat hij de gezegde waarschuwing heeft gekregen, zullen de geamendeerde termen geaccepteerd worden door de deelnemer. The Dutch Dive Academy zal de deelnemer informeren over zijn recht om bezwaar te maken en van de relevantie van de deadline van het bezwaar maken.

3. Tenzij anders gesteld in deze termen, mag de deelnemer alle waarschuwingen aan The Dutch Dive Academy indienen gebruik makend van het contactformulier voorzien door elk van de The Dutch Dive Academy-websites, of per brief of fax. The Dutch Dive Academy mag waarschuwingen naar de deelnemer sturen per e-mail, fax of post naar de adressen die gegeven worden in de huidige contactgevens onder de account van de deelnemer.

4. Als een bepaling van deze termen, om welke reden dan ook, ongeldig en/of niet afdwingbaar is, zullen de overblijvende bepalingen blijvend geldig en afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de wet. De partijen stemmen ermee in om een ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling met een geldige en/of afdwingbare bepaling die de intentie en het economische effect van de ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling het dichtst benadert. Dit is ook van toepassing op contractuele lacunes.

5. Plaats van uitvoering onder deze voorwaarden worden de belangrijkste plaats van business zijn voor The Dutch Dive Academy.

6. Plaats van de bevoegdheid, voor zover wettelijk toelaatbaar, zal de belangrijkste plaats van business zijn voor The Dutch Dive Academy.

7. Deze termen en de contractuele relatie zullen geregeld worden door de Nederlandse Wet, exclusief van de internationale private wet en de bepalingen van het United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods die aangenomen zijn door de Nederlandse wet.


Kalender

Augustus  2020
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31